DANH SÁCH CÁC ĐỒNG CHÍ TRONG CHI ỦY

TỪ NĂM 2019 – 2020

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

1.

Đ/C Lê Thị Thu

Bí thư

2.

Đ/C Nguyễn Minh Sơn

Phó bí thư

4

Đ/C Trương Quang Hà

Chi ủy viên

5.

Đ/C Nguyễn Ngọc Sang

Chi ủy viên

 

 

DANH SÁCH CHI BỘ

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Lê Thị Thu

Bí thư

2

Nguyễn Minh Sơn

P.Bí thư

3

Đinh Tùng Sơn

Đảng viên

4

Nguyễn Thị Minh Huyền

Đảng viên

5

Phan Hồ Nghĩa

Đảng viên

6

Mai Thị Vui

Đảng viên

7

Phạm Thị Tâm

Đảng viên

8

Trương Thị Lệ Hằng

Đảng viên

9

Trương Quang Hà

Chi ủy viên

10

Nguyễn Văn Bảy

Đảng viên

11

Bùi Thị Lệ Mỹ Lệ

Đảng viên

12

Bùi Thị Kim Phước

Đảng viên

13

Chu Thị Ngọc Trâm

Đảng viên

14

Huỳnh Công Tráng

Đảng viên

15

Lê Hoài Thư

Đảng viên

16

Nguyễn Thị Hương

Đảng viên

17

Lê Hồng Dương

Đảng viên

18

Nguyễn Thị Thanh

Đảng viên

19

Đinh Văn Kiệm

Đảng viên

20

Hà Thị Hoài Phương

Đảng viên

21

Nguyễn Thành Trà

Đảng viên

22

Bùi Tấn Thanh

Đảng viên

23

Tạ Mạnh Hà

Đảng viên

24

Nguyễn Thị Hồng Phượng

Đảng viên

25

Đường Thị Anh Thư

Đảng viên

26

Trần Thị Nguyệt

Đảng viên

27

Trần Thu Hằng

Đảng viên

28

Nguyễn Ngọc Sang

Chi ủy viên

29

Nguyễn Minh Dũng

Đảng viên

30

Võ Văn Tú

Đảng viên

31

Lê Tây Nguyên

Đảng viên

32

Lê Thị Nhung

Đảng viên

33

Nguyễn Thị Kim Thoa

Đảng viên

34

Trần Thị Thuyên

Đảng viên

35

Nguyễn Tiến Sỹ

Đảng viên

36

Đinh Tùng Sơn

Đảng viên

37

Trần Thị Nga

Đảng viên

38

Nguyễn Thị Bình Nguyên

Đảng viên

39

Hồ Thị Thu

Đảng viên

40

Phùng Thị Kim Huệ

Đảng viên

41

Phan Thị Huyện

Đảng viên

42

Lê Văn Trường

Đảng viên

43

Phan Hồng Vinh

Đảng viên

44Nguyễn Thị LoanĐảng viên