Hội thao Giáo dục quốc phòng - an ninh lần thứ nhất