DANH SÁCH CÁC ĐỒNG CHÍ TRONG CHI ỦY

NHIỆM KỲ 2020 – 2021

STT

Họ và tên

Chức vụ

1.

Đ/C Lê Thị Thu

Bí thư

2.

Đ/C Nguyễn Minh Sơn

Phó bí thư

3

Đ/C Trương Quang Hà

Chi ủy viên

4

Đ/C Mai Thị Vui

Chi ủy viên

5.

Đ/C Huỳnh Công Tráng

Chi ủy viên

 

         DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN CHI BỘ 

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Lê Thị Thu

Bí thư

2

Nguyễn Minh Sơn

P.Bí thư

3

Huỳnh Công Tráng

Chi ủy viên

4

Mai Thị Vui

Chi ủy viên

5

Trương Quang Hà

Chi ủy viên

6

Đinh Tùng Sơn

Đảng viên

7

Phạm Thị Tâm

Đảng viên

8

Trương Thị Lệ Hằng

Đảng viên

9

Phan Hồ Nghĩa

Đảng viên

10

Nguyễn Văn Bảy

Đảng viên

11

Bùi Thị Lệ Mỹ Lệ

Đảng viên

12

Bùi Thị Kim Phước

Đảng viên

13

Chu Thị Ngọc Trâm

Đảng viên

14

Lê Hoài Thư

Đảng viên

15

Nguyễn Thị Hương

Đảng viên

16

Lê Hồng Dương

Đảng viên

17

Nguyễn Thị Thanh

Đảng viên

18

Đinh Văn Kiệm

Đảng viên

19

Hà Thị Hoài Phương

Đảng viên

20

Nguyễn Thành Trà

Đảng viên

21

Bùi Tấn Thanh

Đảng viên

22

Tạ Mạnh Hà

Đảng viên

23

Nguyễn Thị Hồng Phượng

Đảng viên

24

Đường Thị Anh Thư

Đảng viên

25

Trần Thị Nguyệt

Đảng viên

26

Trần Thu Hằng

Đảng viên

27

Nguyễn Ngọc Sang

Đảng viên

28

Nguyễn Minh Dũng

Đảng viên

29

Võ Văn Tú

Đảng viên

30

Lê Tây Nguyên

Đảng viên

31

Lê Thị Nhung

Đảng viên

32

Nguyễn Thị Kim Thoa

Đảng viên

33

Trần Thị Thuyên

Đảng viên

34

Nguyễn Tiến Sỹ

Đảng viên

35

Đinh Tùng Sơn

Đảng viên

36

Trần Thị Nga

Đảng viên

37

Nguyễn Thị Bình Nguyên

Đảng viên

38

Hồ Thị Thu

Đảng viên

39

Phùng Thị Kim Huệ

Đảng viên

40

Phan Thị Huyện

Đảng viên

41

Lê Văn Trường

Đảng viên

42

Lê Thị Vân Hồng

Đảng viên

43

Nguyễn Thị Loan

Đảng viên

44

Hoàng Thị Thủy

Đảng viên

45

Nguyễn Thị Mai Loan

Đảng viên

46

Lê Thị Dạ Thảo

Đảng viên

47

Phạm Thị Thu Hằng

Đảng viên

48

Nguyễn Thị Thanh Hoa

Đảng viên

49

Quảng Thị Kiệp

Đảng Viên